பொருளடக்கம்

 • TN-TET ஒரிஜினல் வினாத்தாள் I, & வினாத்தாள் II2017  
 • TN-TET ஒரிஜினல் வினாத்தாள் I2013  
 • TN-TET ஒரிஜினல் வினாத்தாள் I (மறுதேர்வு) – 2012
 • TN-TET ஒரிஜினல் வினாத்தாள் I2012  
 • TN-TET ஒரிஜினல் வினாத்தாள் II2013
 • TN-TET ஒரிஜினல் வினாத்தாள் II (மறுதேர்வு) – 2012  
 • TN-TET ஒரிஜினல் வினாத்தாள் II2012
 1. 6-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் 1 – 31

          * எண்ணியல்,  * அளவைகள், * வடிவியல், * அன்றாடக் கணிதம், * இயற்கணிதம்,

          * முக்கோணங்கள், * முழுக்கள் 

 1. 7-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் 32 – 103

          * மெய் எண்களின் தொகுப்பு, * இயற்கணிதம், * வடிவியல், * வாழ்வியல் கணிதம்,

          * அளவைகள், * விவரங்களைக் கையாளுதல் 

 1. 8-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் 104 – 163

          * மெய் எண்களின் தொகுப்பு, * கணங்கள், * இயற்கணிதம், * வாழ்வியல் கணிதம்,

          * அளவைகள், * வடிவியல், * மையநிலைப் போக்கு அளவைகள் 

 1. 9-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் 164 – 227

          * கணவியல், * மெய் எண்களின் தொகுப்பு, * மெய் எண்கள் மீதான அறிவியல் குறியீடுகள்,

          * மடக்கைகள், * இயற்கணிதம், * முக்கோணவியல், * ஆயத்தொலை வடிவக் கணிதம்,

          * வடிவியல், * அளவியல் 

 1. 10-ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் 228 – 265

          * கணங்கள், * மெய் எண்களின் தொடர் வரிசைகள் மற்றும் தொடர்கள், * இயற்கணிதம்,

          * அணிகள், * ஆயத் தொலை வடிவியல், * முக்கோணவியல், * அளவியல், * புள்ளியியல்,

          * நிகழ்தகவு 

 1. மேல்நிலை முதலாமாண்டு பாடத்திட்டம் 266 – 282

          * அணிகளும் அணிக்கோவைகளும், * வெக்டர் இயற்கணிதம், * இயற்கணிதம், * தொடர்

          முறையும் தொடரும், * பகுமுறை வடிவியல், * திரிகோணமிதி, * சார்புகளும் வரைபடங்களும்      * வகை நுண்கணிதம், * தொகையிடல், * நிகழ்தகவு 

 1. மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பாடத்திட்டம் 283 – 319

          * அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள், * வெக்டர் இயற்கணிதம்,

          * கலப்பெண்கள், * பகுமுறை வடிவக் கணிதம், * வகைநுண் கணிதம் – பயன்பாடுகள் I,

          * வகைநுண் கணிதம் – பயன்பாடுகள் II, * தொகைநுண் கணிதம் – பயன்பாடுகள் II

 

Click Here to Download