பொருளடக்கம்

பக்கம்

TN-TET-2017 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன்     1 – 23

TN-TET-2013 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன்     1 – 16

TN-TET-2012 RETEST ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன்   1 – 16

TN-TET-2012 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன்     1 – 16

சூழ்நிலையியல்

சமூக அறிவியல்  1 – 48

அறிவியல்            1 – 80

கணிதவியல்    1 – 96

குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்    1 – 176

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – விடைகளுடன்   1 – 8

குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்  (பகுதி – அ)  9 -88

  1. தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம் பத்தில் குழந்தையின் பண்புகள் (உடல் மற்றும் அறிதல் திறன் சார்ந்தவை) –
  2. தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம் பத்தில் குழந்தையின் பண்புகள் – சமூகம் மற்றும் மனவெழுச்சி சார்ந்தவை – 3. உடல் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சிதொடக்கப்பள்ளி ஆண்டுகள் (6 முதல் 10 வயது வரை) – 4. சமூக மற்றும் மனவெழுச்சி வளர்ச்சி தொடக்கப்பள்ளி ஆண்டு (6 முதல் 10 வயது வரை) – 5. ஆரம் பக் கல்வி நிலையில் மாணவர்களின் ஒழுக்க வளர்ச்சி (6 முதல் 10 வயது வரை).

குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்  (பகுதி – ஆ) 89  -139

  1. கற்றல் – 2. கற்றல் வகைகள், நிலைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் – 3. பொதுமைக் கருத்தும் கருத்து உருவாக்கமும்  – 4. கற்றலுக்கு உதவும்  காரணிகள் – 5. அறிவை உருவாக்குவதற்காகக் கற்பித்தல் –
  2. கற்றலும் அறிவும் .

கூடுதல் வினாக்கள்  140 – 155

மாதிரி வினாத்தாள்-விடைகளுடன் (1-9)      156 – 176

கல்வி உளவியல்    1 – 128

கல்வி உளவியல்,  கற்பித்தல் முறைகள் – கொள்குறிவகை வினா – விடைகள்

கூடுதல்வினாக்கள்  பகுதி – I  (கல்வி உளவியல்,  கற்பித்தல் முறைகள்) –

கூடுதல்வினாக்கள் பகுதி – II (கல்வியியல்)

மொழி I : தமிழ் 1- 96

கற்பிக்கும்  வழிமுறை    T1 – T48

தமிழ் மாதிரி வினாக்கள்   1 – 16

மொழி II : ENGLISH    1 – 88

 

Click Here to Download