ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2017 தாள்-I, தாள்-II – விடைகளுடன்………    1 – 8

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2013 தாள்-I, தாள்-ஐஐ – விடைகளுடன்………    1 – 8

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2012 தேர்வு மற்றும் மறுதேர்வு – விடைகளுடன்……… 1 – 8

பகுதி – அ

 1. தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம்பத்தில் குழந்தையின்

பண்புகள் (உடல் மற்றும் அறிதல் திறன் சார்ந்தவை)   9 – 25

 1. தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம்பத்தில் குழந்தையின்

பண்புகள் – சமூகம் மற்றும் மனவெழுச்சி சார்ந்தவை)  26 – 47

 1. உடல் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சி

தொடக்கப்பள்ளி ஆண்டுகள் (6 முதல் 10 வயது வரை) 48 – 68

 1. சமூக மற்றும் மனவெழுச்சி வளர்ச்சி

தொடக்கப்பள்ளி ஆண்டு (6 முதல் 10 வயது வரை)   69 – 80

 1. ஆரம்பக் கல்வி நிலையில் மாணவர்களின்

ஒழுக்க வளர்ச்சி (6 முதல் 10 வயது வரை)  81 – 88

பகுதி – ஆ

 1. கற்றல் 89 – 99
 2. கற்றல் வகைகள், நிலைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் 100 – 108
 3. பொதுமைக் கருத்தும் கருத்து உருவாக்கமும் 109 – 113
 4. கற்றலுக்கு உதவும் காரணிகள் 114 – 120
 5. அறிவை உருவாக்குவதற்காகக் கற்பித்தல் 121 – 127
 6. கற்றலும் அறிவும் 128 – 139
 7. கூடுதல் வினாக்கள் 140 – 155
 8. மாதிரி வினாத்தாள்கள் – விடைகளுடன் (1 – 9) 156 – 176

 

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – விடைகளுடன்    1 – 8

 1. கல்வி உளவியலின் இயல்பு 9 – 26
 2. மனித வளர்ச்சியும், முன்னேற்றமும் 27 – 46
 3. அறிதல் திறன் வளர்ச்சி 47- 66
 4. சமூக, மனவெழுச்சி மற்றும் ஒழுக்க வளர்ச்சி 67- 76
 5. கற்றல் 77 -95
 6. நுண்ணறிவும் ஆக்கத்திறனும் 96 -110
 7. ஊக்கமும் குழு இயக்கவியலும் 111 -119
 8. ஆளுமையும் அதன் அளவிடுதலும் 120 – 132
 9. மனநலமும் மனநலவியலும் 133 – 145
 10. வழிகாட்டுதலும் அறிவுரை பகர்தலும் 146 – 160

மாதிரி வினாத்தாள் – விடைகளுடன் (1 – 8) 161 – 176

 

 

   கல்வி உளவியல்     1 – 7

  கல்வி உளவியல்  கொள்குறிவகை வினா – விடைகள்     8 – 23

  கற்பித்தல் முறைகள் – கொள்குறிவகை வினா – விடைகள் (1-6) 24 – 48

   கூடுதல்வினாக்கள்  பகுதி – ஐ  (கல்வி உளவியல்,  கற்பித்தல் முறைகள்)   49 – 83

   கூடுதல்வினாக்கள் பகுதி – ஐஐ (கல்வியியல்)     84 – 128