பொருளடக்கம்

TNPSC  தொல்லியல் துறை – வரலாறு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2010 விடைகளுடன்

பகுதி  – I

விரிவான உரை (Descriptive)

இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்தியப் பண்பாடு

பகுதி  – II

கொள்குறிவகை வினா – விடைகள் (விரிவான விளக்கங்களுடன்)

1.   கற்காலம் / சிந்து சமவெளி நாகரிகம் & வேதகாலம்

2.   மௌரியர்கள், குப்தர்கள் இராஷ்டிரகூடர்கள் & இராஜபுத்திரர்கள்

3.   மத்திய இந்திய அரசுகள் (பிரதிகாரர்கள், சௌகாண்கள், சந்தேலர்கள், சிசோதியர்கள், பார்மார்கள், சேனர்கள், சோளங்கியர்கள்)

4.   சாதவாகனர்கள், குஷாணர்கள் & நந்தர்கள்

5.   வர்த்தனர்கள் & சுங்கர்கள்

6.   சாளுக்கியர்கள்

…………….

Click Here More Details..,