பொருளடக்கம்
❄ TNPSC Gr VII B தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2017,2013 (பொது அறிவு, பொதுத்தமிழ்) (இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)  – 4 Sets

இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும் வைணவமும்
வைணவம் – ஓர் உண்மை விளக்கம்
1. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் 2. மந்திரங்கள் 3. முதலாழ்வார்கள் வைபவம் 4. திருமழிசையாழ்வார் வைபவம் 5. ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் வைபவம் 6. மதுரகவியாழ்வார் வைபவம் 7. குலசேகராழ்வார் வைபவம் 8. பெரியாழ்வார் வைபவம் 9. ஸ்ரீஆண்டாள் வைபவம் 10. தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் வைபவம் 11. திருப்பாணாழ்வார் வைபவம் 12. திருமங்கையாழ்வார் வைபவம் 13. ஆசார்ய பரம்பரை 14. ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் வைபவம் 15. உய்யக்கொண்டார் வைபவம் 16. மணக்கால் நம்பி வைபவம் 17. ஸ்ரீஆளவந்தார் வைபவம் 18. ஸ்வாமி எம்பெருமானார் வைபவம் 19. வைணவனின் அகவொழுக்கம் 20. ஆழ்வார்கள் வாழி திருநாமம்
சைவ சமயம் – ஓர் உண்மை விளக்கம்
♚ சைவ சமயம் – முன்னுரை ♚ பண்டையத் தமிழகத்தின் எல்லை ♚ தமிழர்களின் பூர்வீகம் ♚ தமிழர் நாகரிகம் ♚ தமிழின் தொன்மை ♚ தமிழின் வளமையும், இனிமையும் ♚ சைவ சமயத் தோற்றமும் அதன் வளர்ச்சியும் ♚ பண்டையத் தமிழர்களின் சமூக வாழ்க்கை மற்றும் கடவுள் வழிபாடு ♚ தமிழகத்தில் ஆரியர்கள் வருகை ♚ பல்லவர்கள் ♚ பாண்டியர்கள் ♚ சோழர் ஆட்சி ♚ பிற்காலப் பல்லவ, பாண்டிய, சோழர் ஆட்சியில் சைவ சமய வளர்ச்சி ♚ சமயக் குரவர்களால் ஏற்பட்ட சைவ சமயப்புரட்சி ♚ திருமுறைகளின் பெருமை மற்றும் வகைபாடுகள் ♚ சைவ சமய சாஸ்திர நூல்கள் ♚ சாஸ்திர நூல்களின் சாராம்சம் ♚ சைவ சமயத்தில் வணங்கப்படும் பிற கடவுளர்கள் ♚ சைவ சமய வழிபாட்டு முறை ♚ வழிபடும் மொழி
இந்து மத இணைப்பு விளக்கம்
❁ இந்து மதத்தின் பெருமைகள்
❁ இந்து மத நூல்கள்
❁ இந்து மத உட்பிரிவுகள்
❁ மதங்களின் இணைப்பு
❁ கடவுள்
❁ ஆலய நிர்மாணம்
❁ பூஜை
❁ ஆலய வழிபாடு
❁ மந்திரம்
கொள்குறி வினாக்கள்