பொருளடக்கம்

TNPSC  தொல்லியல் துறை – வரலாறு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2010 விடைகளுடன்

பகுதி  – I

விரிவான உரை (Descriptive)

இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்தியப் பண்பாடு

பகுதி  – II

கொள்குறிவகை வினா – விடைகள் (விரிவான விளக்கங்களுடன்)

1.   கற்காலம் / சிந்து சமவெளி நாகரிகம் & வேதகாலம்

2.   மௌரியர்கள், குப்தர்கள் இராஷ்டிரகூடர்கள் & இராஜபுத்திரர்கள்

3.   மத்திய இந்திய அரசுகள் (பிரதிகாரர்கள், சௌகாண்கள், சந்தேலர்கள், சிசோதியர்கள், பார்மார்கள், சேனர்கள், சோளங்கியர்கள்)

4.   சாதவாகனர்கள், குஷாணர்கள் & நந்தர்கள்

5.   வர்த்தனர்கள் & சுங்கர்கள்

6.   சாளுக்கியர்கள்

7.   சங்ககால வரலாறு

8.   பாண்டியர்கள்

9.   பல்லவர்கள்

10.  சோழர்கள்

11.  சேரர்கள்

12.  டெல்லி – சுல்தான்கள் & பாமினி சுல்தான்கள்

    (அடிமை வம்சம், கில்ஜி வம்சம், துக்ளக் வம்சம், லோடி வம்சம்)

13.  முகலாயர்கள்

14.  மராட்டியப் பேரரசு & சீக்கியர்கள்

15.  விஜயநரகப் பேரரசு & நாயக்க மன்னர்கள்

16.  இந்தியாவில் Iரோப்பியர்களின் ஆக்கிரமிப்பும் வளர்ச்சியும்

17.  கர்நாடக, மைசூர் போர்கள்

18.  முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர்

19.  இந்திய விடுதலை இயக்கம் கி.பி. 1885 – 1919

20.  இந்திய விடுதலை இயக்கம் கி.பி. 1920 – 1947

21.  இந்திய விடுதலையில் தமிழகத்தின் பங்கு

22.  சுதந்திர இந்தியா

23.  சமணமதம் & புத்தமதம்

24.  சமூக மற்றும் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்

25.  பல்வகை வினாக்கள்

பகுதி  – III

TNPSC  ஒரிஜினல் வினாத்தாள்கள் – விடைகளுடன்

1.   TNPSC GROUP  – Iஏ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1983   

2.   TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1996

3.   TNPSC  (தொகுதி – Iஏ) தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1997

4.   TNPSC GROUP – I தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1998

5.   TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1999

6.   TNPSC  (தொகுதி – Iஏ) தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2000

7.   TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2000

8.   TNPSC GROUP  – ஏ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2003   

9.   TNPSC  (தொகுதி – Iஏ) தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2005

10.  TNPSC  (தொகுதி – Iஏ) தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2006

11.  TNPSC GROUP  – Iஏ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2007   

12.  TNPSC  விஜிலென்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – மே 2007

13.  TNPSC GROUP  – ஏ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2007            (தலைமைச் செயலக பணிக்கான தேர்வு)

14.  TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் நவம்பர் – 2007

15.  TNPSC GROUP  – I தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் டிசம்பர்  – 2007

16.  TNPSC  (தொகுதி – Iஏ) தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2008 (சர்வேயர் தேர்வு)

17.  TNPSC  (தொகுதி – Iஏ) தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2008 (சிறப்புப் போட்டித் தேர்வு)

18.  TNPSC  (தொகுதி – Iஏ) தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2008 (தட்டச்சர் தேர்வு)

19.  TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் –  மார்ச் 2009

20.  TNPSC GROUP  -I முதனிலைத் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஏப்ரல் 2009

21.  TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் –   ஏப்ரல் 2010

22.  TNPSC GROUP  – I தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் –  மார்ச் 2010

23.  TNPSC GROUP  – I தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் –  மார்ச் 2011

24.  TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூலை 2011

25.  TNPSC GROUP  – Iஏ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2011 (சிறப்புத் தேர்வு)

26.  ஏஹடீ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2011

27.  TNPSC GROUP  – IA தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூலை 2012

28.  TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஆகஸ்ட் 2012

29.  TNPSC GROUP  – II (மறு தேர்வு) ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – நவம்பர் 2012

30.  TNPSC GROUP  – I தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – பிப்ரவரி 2013

31.  TNPSC GROUP  – IA தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஆகஸ்ட் 2013

32.  TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – டிசம்பர் 2013

33.  TNPSC  கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூன் 2014

34.  TNPSC GROUP  – IIஹ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூன் 2014

35.  TNPSC GROUP  – I தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூலை 2014

36.  TNPSC GROUP  – IA தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – டிசம்பர் 2014

37.  TNPSC  சென்னை உயர்நீதிமன்ற பணிகளுக்கான தேர்வு

    ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – பிப்ரவரி 2014

38.  TNPSC GROUP  – II தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூலை 2015

39.  TNPSC  உதவி வேளாண்மை அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஏப்ரல் 2015

40.  TNPSC  உதவி மருத்துவ அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – மே 2015

41.  TNPSC  உதவி புள்ளியியல் ஆய்வாளர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூலை 2015

42.  TNPSC GROUP  – I தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – நவம்பர் 2015

43.  TNPSC  தாய்-சேய் நல மருத்துவ அலுவலர் தேர்வு

    ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – செப்டம்பர் 2015

44.  TNPSC GROUP  – IIஹ தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜனவரி 2016

45.  TNPSC  கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – பிப்ரவரி 2016

46.  TNPSC  உதவி சிறைச்சாலை அதிகாரி தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூலை 2016

47.  TNPSC  – வட்டார சுகாதார புள்ளியியல் அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூன் 2016

வரலாறு – ஒரு பார்வை

கூடுதல் தகவல்கள்

Click Here to Buy