பொருளடக்கம்

Scheme of Examination and Syllabus

வனப்பாதுகாவலர் தேர்வு-2018 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன்

புதிய சமச்சீர் பாடத்திட்டம் 2018-2019

சமூக அறிவியல்

6-ஆம் வகுப்பு

7-ஆம் வகுப்பு

8-ஆம் வகுப்பு

9-ஆம் வகுப்பு

10-ஆம் வகுப்பு

அறிவியல்

6-ஆம் வகுப்பு

7-ஆம் வகுப்பு

8-ஆம் வகுப்பு

9-ஆம் வகுப்பு

10-ஆம் வகுப்பு

திறனறிவுத் தேர்வு

பொதுஅறிவு மற்றும் நடப்புக்கால நிகழ்வுகள்