Content

TNPSC– இந்திய அரசியலமைப்பு பாட்த்திட்டங்கள்

இந்திய அரசியலமைப்பு

கொள்குறிவகை வினாக்கள் (குறிப்புகளுடன்)

 • இந்திய அரசமைப்பின் முகப்புரை
 • இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்ட உருவாக்கம்
 • யூனியனும் அதன் நிலப்பகுதியும்
 • குடியுரிமை
 • அடிப்படை உரிமைகள்
 • அரசின் கொள்கையை வழிசெலுத்தும் நெறிமுறைகள்
 • அடிப்படை கடமைகள்
 • ஒன்றியம்
 • இந்திய நீதித்துறை
 • இந்தியத் தலைமைக் கணக்கு மற்றும் தணிக்கைத்துறைத் தலைவர்
 • மாநிலங்கள்
 • யூனியன் பிரதேசங்கள்
 • பஞ்சாயத்துகளும் நகராட்சி மன்றங்களும் மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களும்
 • ஒன்றியத்திற்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையேயான தொடர்புகள்
 • யூனியன் மற்றும் மாநிலங்களின் கீழ் உள்ள அரசுப் பணிகள்
 • தீர்ப்பாயங்கள்
 • தேர்தல்கள்
 • சில குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்கான சிறப்பு வாசகங்கள்
 • ஆட்சிமொழி
 • நெருக்கடி கால நிலை பற்றிய வாசகங்கள்
 • அரசமைப்பினைத் திருத்தம் செய்தல்
 • அட்டவணைகள்
 • சில முக்கிய இந்திய அரசுச் சட்டங்கள்
 • முந்தைய ஆண்டுகளில் TNPSC – தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள்

கூடுதல் வினாக்கள் (குறிப்புகளுடன்)

 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – I
 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – II
 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – III
 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – IV
 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – V
 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – VI
 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – VII
 • கூடுதல் வினாக்கள் பகுதி – VIIIhttp://CLICK HERE FOR MORE DETAILS