அறிவியல்

 1   அறிவியல் – விளக்க உரை

  • இயற்பியல்   1 – 74
  • வேதியியில்  75 – 134
  • தாவரவியல் 135 – 196
  • விலங்கியல்  197 – 256

 2   அறிவியல் – கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்

  • இயற்பியல், வேதியியில், தாவரவியல்,

விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல்   1 – 160

 3   பொதுஅறிவு – கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்

  • பொது அறிவு 1 – 64

(வரலாறு, இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம், புவியியல், அறிவியல்,

இந்திய அரசியலமைப்பு, இந்தியப் பொருளாதாரம், பொது அறிவு மற்றும்

நடப்புக்கால நிகழ்வுகள்)

  • திறனறிவுத் தேர்வு கணிதவியல்/உய்த்துணர்தல் புரிதிறன்  1 – 64http://CLICK HERE FOR MORE DETAILS