பொருளடக்கம்

கணிதவியல் (புதிய சமச்சீர் 2020-21)

எண்ணியல்  2 – 32

முழுக்கள் மற்றும் பின்னங்கள் 32 – 40

விகிதமுறு எண்கள்   40 – 48

மெய்யெண்கள்    49 – 58

விகிதம் மற்றும் விகிதசமம்    58 – 62

நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள் 62 – 69

வாழ்வியல் கணிதம் (பட்டியல், இலாபம், நட்டம், சதவீதம், தனிவட்டி மற்றும் கூட்டுவட்டி)   69 – 107

அளவைகள் 107 – 114

அளவியல்   114 – 170

வடிவியல்    171 – 220

ஆயத்தொலை வடிவியல் 220 – 233

முக்கோணவியல்     234 – 242

இயற்கணிதம்     243 – 296

புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்தகவு     296 – 330

கணங்கள்    330 – 340

உறவுகளும் சார்புகளும்    341 – 344

எண்களும் தொடர் வரிசைகளும்    344 – 358

சமச்சீர்த்தன்மை 358 – 360

தகவல் செயலாக்கம் 360 – 375

For Quick Revision   376 – 384

கணிதவியல் (சமச்சீர் 2017-18)

ஆ மீப்பெரு பொது வகுத்தி மற்றும் மீச்சிறு பொது மடங்கு (HCF and LCM)   2 –   4

ஆ விகிதம், விகித சமம், நேர் விகிதம் (Ratio, Proportion and Direct Variation 5 –   8

ஆ கால அளவைகள் (Measures of Time) 8 – 12

ஆ நேர்மாறல் எதிர்மாறல் (Chain Rule)  12 – 16

ஆ அளவையியல் (Mensuration  17 – 33

ஆ இயற்கணிதம் (Algebra)  34 – 43

ஆ இலாபம் மற்றும் நஷ்டம்  (Profit and Loss)   44 – 50

ஆ சதவீதம் (Percentage)    51 – 54

ஆ தனிவட்டி (Simple Interest) 54 – 57

ஆ கூட்டுவட்டி (Compound Interest     58 – 63

ஆ எண்ணியல் (Numeracy)   64 – 72

ஆ சுருக்குதல் (Simplification) 73 – 76

ஆ காலம் மற்றும் வேலை (Time and Work 76 – 81

ஆ காலம், தூரம் மற்றும் வேகம் (Time, Distance and Speed)    81 – 90

ஆ வயது கணக்கீடுகள் (Problems on Age) 90 – 95

ஆ கணவியல் (Theory of Sets)   96 – 101

ஆ அணிகள் (Matrix)      102 – 104

ஆ புள்ளியியல் (Statistics)    104 – 118

ஆ கூட்டுத் தொடர் மற்றும் பெருக்குத் தொடர் (Arithmetic and geometric progressions)   118 – 129

ஆ வடிவியல் (Geometry)   129 – 144

ஆ நிகழ்தகவு (Probability)    144 – 152

ஆ தரவு விளக்கம் (Data Interpretation)    153 – 158

ஆ அடிமான முறை (Base Numeral System)   159 – 160

உய்த்துணர்தல் / புரிதிறன்

1.   மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல்    2 – 7

2.   விடுபட்ட எண்கள்     7 – 18

3.   தொடர்களை பூர்த்தி செய்யும் திறன்     18 – 22

4.   குறியீடு – மறுகுறியீடு     22 – 33

5.   ஒப்புமைத் திறனறிதல்     33 – 39

6.   கணிதக் குறியீடுகளின் இடமாற்று முறை    40 – 47

7.   திசையறியும் திறன்   47 – 57

8.   தரவரிசை    57 – 66

9.   வென்படங்கள்    66 – 75

10.  பகடைக் கணக்கு 75 – 79

11.  இருக்கை அமைப்பு முறை     80 – 87

12.  இரத்த உறவுகள் 87 – 95

13.  வரைபட எண்ணிக்கை     95 – 101

14.  ஆங்கில எழுத்துகளின் வரிசை முறை   101 – 106

15.  சொல் உருவாக்கம்    107 – 108

16.  விடுபட்ட எழுத்துகள் 108 – 111

17.  பகுப்பாய்வு திறன்     111 – 114

18.  சமன்பாடுகள்     115 – 117

19.  பல்வகை வினாக்கள் 117 – 131

20.  ஒப்புமை அறியும் திறன்   132 – 138

21.  தொடரைப் பூர்த்தி செய்யும் திறன் 138 – 144

22.  பொருந்தாத ஒன்றைத்  தேர்ந்தெடுத்தல் 144 – 149

23.  ஒத்த தன்மையுடைய வடிவ  அமைப்புகள்   149 – 153

24.  வகைப்படுத்துதல்     153 – 154

25.  கண்ணாடி பிம்பம், நீர் பிம்பம்   155 – 160

திறனறிவுத் தேர்வு – கணிதவியல்

TNPSC ஒரிஜினல் வினாத்தாள்கள் விளக்கமான விடைகளுடன் (2013-2019) 1 – 96 

Click Here to Buy