பொருளடக்கம்

TNPSC GROUP – I முதன்மைத் தேர்வு (Main Exam) 2016 தாள்-1 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விரிவான விடைகளுடன்

TNPSC GROUP – I முதன்மைத் தேர்வு (Main Exam) 2015 தாள்-1 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விரிவான விடைகளுடன்  

TNPSC GROUP – I முதன்மைத் தேர்வு (Main Exam) 2016 தாள்-2 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விரிவான விடைகளுடன்

TNPSC GROUP – I முதன்மைத் தேர்வு (Main Exam) 2015 தாள்-2 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விரிவான விடைகளுடன்

TNPSC GROUP – I முதன்மைத் தேர்வு (Main Exam) 2016 தாள்-3 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விரிவான விடைகளுடன்

TNPSC GROUP – I முதன்மைத் தேர்வு (Main Exam) 2015 தாள்-3 ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விரிவான விடைகளுடன்

தாள் – 1

1. நவீன இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்திய கலாச்சாரம், சமீபத்திய நாட்குறிப்பு நிகழ்வுகள், 2. இந்திய மற்றும் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் சமூகப் பிரச்சனைகள்

3. திறனறிவுத்தேர்வு (கணிதவியல்), தகவல் தொழில்நுட்பம்

பகுதி 1 – நவீன இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்திய கலாச்சாரம்

    சமீபத்திய நாட்குறிப்பு நிகழ்வுகள்

பகுதி 2 – இந்திய மற்றும் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் சமூகப் பிரச்சனைகள்

பகுதி 3 – திறனறிவுத்தேர்வு (கணிதவியல்)

    தகவல் தொழில்நுட்பம்

தாள் – 2

1. இந்திய அரசியலமைப்பு மற்றும் உலக அரசியலில் உள்ள சூழ்நிலைகளும்

அதனால் ஏற்படும் மாற்றங்களும்

2. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் மாற்றங்களும் விளைவுகளும்,

3. தமிழ் சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம்

பகுதி 1 – இந்திய அரசியலமைப்பு மற்றும் இந்தியாவில் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்

உலகின் வளர்ந்துவரும் அரசியல் நடைமுறைகள்

பகுதி 2 – அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் மாற்றங்களும் விளைவுகளும்

பகுதி 3 – தமிழ் சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம்

தாள் – 3

1. இந்தியப் புவியியல் – தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு குறிப்புகளுடன்

2. சூழ்நிலையியல், பல்லுயிர் தன்மை, பேரிடர் மேலாண்மை

3. இந்தியப் பொருளாதாரம் உலகப் பொருளாதாரத்தின் மாற்றம் மற்றும் தாக்கம்

பகுதி 1 – இந்தியப் புவியியல் – தமிழ்நாட்டின் சிறப்பு குறிப்புகளுடன்

பகுதி 2 – சூழ்நிலையியல், பல்லுயிர் தன்மை, பேரிடர் மேலாண்மை

பகுதி 3 – இந்தியப் பொருளாதாரம் – சமகால பொருளாதாரத்தின் போக்குகள் மற்றும்

உலக பொருளாதாரம் இந்தியாவின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம்