பொருளடக்கம்

பொது அறிவு

இந்திய வரலாறும் பண்பாடும் மற்றும் இந்திய தேசிய இயக்கம் 1 – 80

மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியும் வரலாறும்
வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம்
பண்டைய நாகரிகங்கள்
சிந்துவெளி நாகரிகம்
வடஇந்தியாவில் வேதகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும்
பண்டைக்காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் :சங்ககாலம்
தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்
மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும்
குடித்தலைமையிலிருந்து பேரரசு வரை
மௌரியப் பேரரசு
குப்தர்கள்
ஹர்ஷர் மற்றும் பிரதேச முடியரசுகளின் எழுச்சி
தென்னிந்திய அரசுகள்
வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம்
அரேபியர், துருக்ம்யர் வருகை மற்றும் டெல்லி சுல்தான்கள்
இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் & சோழர்கள் முதல் முகலாயர்கள் வரை
பிற்காலச் சோழரும் பாண்டியரும்
பாமினி – விஜய நகர அரசுகள்
முகலாயப் பேரரசு
மராத்தியர்கள்
பன்னாட்டு ஒருமைப்பாடு :
இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம்
அறவியலும் இந்தியப் பண்பாடும்
தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள்
ஐரோப்பியர் வருகை
ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள்
ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத் தொடக்ககால எதிர்ப்புகள்
நவீனத்தை நோக்கி
ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள்
இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்
இந்திய விடுதலைப் போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்
விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு
விடுதலைப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு
புவியியல் 1 – 48

பேரண்டம் மற்றும் சூரியக் குடும்பம்
நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும்
பாறைக்கோளம் – புவி அகச் செயல்முறைகள் & புறச் செயல்முறைகள்
வளிமண்டலம்
நீர்க்கோளம் (Hydrosphere)
உயிர்க்கோளம் (Biosphere)
மனிதனும் சுற்றுச்சூழலும்
இந்தியா-அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு
இந்தியா-காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் வேளாண்மை கூறுகள்
இயற்கை வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள்
இந்தியா – மக்கள்தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம்.
தமிழ்நாடு – இயற்கைப் பிரிவுகள்
தமிழ்நாடு – மானுடப் புவியியல்
புவி மாதிரி (Globe) மற்றும் நிலவரைபடத் திறன்கள்
பேரிடர் மேலாண்மை
ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா
வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா
மக்கள்தொகை புவியியல்
மனிதக் குடியிருப்புகள்
கலாச்சார மற்றும் அரசியல் புவியியல் 47 – 48
குடிமையியல் மற்றும் பொருளியில் 1 – 64

பன்முகத் தன்மையினை அறிவோம்
சமத்துவம் பெறுதல்
தேசிய சின்னங்கள்
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி
உள்ளாட்சி அமைப்பு – ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்
சாலைப் பாதுகாப்பு
தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள்
மாநில அரசு
ஊடகமும் ஜனநாயகமும்
பெண்கள் மேம்பாடு
சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
குடிமக்களும் குடியுரிமையும்
சமயச் சார்பின்மை
மனித உரிமைகளும் ஐக்ம்ய நாடுகள் சபையும்
பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கை
நீதித்துறை
அரசாங்கங்களின் வகைகள்
நடுவண் அரசு
இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை
இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள்
நமது நாடு
இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புக் கூறுகள்
குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான சட்டங்களும் நலத்திட்டங்களும்
தேசிய ஒருமைப்பாடு
சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள்
உற்பத்தி
பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்
பொது மற்றும் தனியார் துறைகள்
மேம்பாட்டை அறிவோம்; தொலைநோக்கு அளவீடு மற்றும் நிலைத்தன்மை
இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு
பணம் மற்றும் கடன்
தமிழகத்தில் வேளாண்மை
இடம் பெயர்தல்
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி : ஓர் அறிமுகம்
உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம்
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து
அரசாங்கமும் வரிகளும்
தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள்
விடுதலைக்குப் பின் இந்தியப் பொருளாதாரம்
கூடுதல் வினாக்கள் 59-64
அறிவியல் 1 – 144(இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல்)

இயற்பியல்

அளவீடுகள்
விசையும் இயக்கமும்
வெப்பம்
மின்னியல்
காந்தவியல்
ஒளியியல்
அண்டம் மற்றும் விண்வெளி
ஒலி
பாய்மங்கள்
அணுக்கரு இயற்பியல்
வேதியியல்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்
நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்
காற்று
நீர்
அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்
அணு அமைப்பு
பலபடி வேதியியல்
அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள்
தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை
வேதிப்பிணைப்பு
கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும்
கரைசல்கள்
வேதிவினைகளின் வகைகள்
உயிரியல்

தாவர உலகம்
விலங்கு உலகம்
உடல் நலமும் சுகாதாரமும்
செல்
மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்
நமது சுற்றுச்சூழல்
அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள்
நுண்ணுயிரிகள்
உயிரினங்களின் இயக்கம்
பயிர் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை
திசுக்களின் அமைப்பு
பொருளாதார மற்றும் சூழ்நிலை அறிவியல்
வளரிளம் பருவமடைதல்
தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் மரபியல்
உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும்
இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்
கூடுதல் தகவல்கள்
கூடுதல் பகுதி 1 – 24

Buy Now