பொருளடக்கம்

கணிதம் (Mathematics)

1   சுருக்குதல் (Simplification)

2   தனி வட்டி ((Simple Interest)

3   கூட்டு வட்டி (Compound Interest)

4  மீ.சி.ம. மற்றும் மீ.பொ.வ. (LCM and HCF)

5   சதவீதம் (Percentage)

6   விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் (Ratio and Proportion)

7  சராசரி (Average)

8   புள்ளியியல் (Statistics)

9   காலம் மற்றும் வேலை (Time and Work)

10   காலம், தூரம் மற்றும் வேகம் (Time, Distance and Speed)

11   வயது கணக்கீடுகள் (Problems on Age)

12  பரப்பு மற்றும் கன அளவு (Area and Volume)

13  எண்ணியல் (Numeracy)

14  தரவு விளக்கம் (Data Interpretation)

15  நிகழ்தகவு (Probability)

முந்தைய ஆண்டுகளில் கேட்கப்பட்ட

ஒரிஜினல் வினாத்தாள்கள்   

2013

TNPSC Group – I தேர்வு

TNPSC Group – IV தேர்வு

TNPSC Group – II தேர்வு

2014

TNPSC கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வு

TNPSC Group – II A தேர்வு

TNPSC Group – I தேர்வு

TNPSC Group – VI தேர்வு

TNPSC சென்னை உயர்நீதிமன்ற பணிகளுக்கான தேர்வு

2015

TNPSC Group – II தேர்வு

TNPSC உதவி வேளாண்மை அலுவலர் தேர்வு

TNPSC உதவி மருத்துவ அலுவலர் தேர்வு

TNPSC உதவி புள்ளியியல் அலுவலர் தேர்வு

TNPSC Group I தேர்வு

TNPSC தாய்-சேய் நல மருத்துவ அலுவலர் தேர்வு

2016

TNPSC Group IIAதேர்வு

TNPSC கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வு

TNPSC உதவி சிறைச்சாலை அதிகாரி தேர்வு

TNPSC சென்னை உயர்நீதிமன்ற பணிகளுக்கான தேர்வு

TNPSC வட்டார சுகாதார புள்ளியியல் அலுவலர் தேர்வு

 

Click Here to Download