பொருளடக்கம்

 • TNPSC  Gr-IV தேர்வு பாடத்திட்டம்
 • TNPSC  Gr-IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் டிசம்பர் 2016,2018
 • TNPSC  Gr-IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் டிசம்பர் 2014
 • TNPSC  Gr-IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் ஐுலை 2013
 • TNPSC  Gr-IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் ஐுலை 2012 
 • TNPSC  Gr-IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் டிசம்பர் 2011
 • TNPSC  Gr-IV மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்புத் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் 2011

 பொது அறிவு

 • இந்திய வரலாறு
 • இந்தியப் புவியியல்
 • இந்திய விடுதலைப் போராட்டம்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு
 • இந்திய பொருளாதாரம் மற்றும் வாணிபம்
 • இயற்பியல்
 • வேதியியல்
 • தாவரவியல்
 • விலங்கியல்

அறிவுக்கூர்மை பயிற்சித் தேர்வுகள்

 1. கணிதவியல் மற்றும் உய்த்துணர்தல் புரிதிறன் பயிற்சித் தேர்வுகள்

பொதுத்தமிழ்

 • பகுதி அ இலக்கணம்
 • பகுதி ஆ இலக்கியம்
 • பகுதி இ தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்

முந்தைய 2016, 2014, 2013, 2012 & 2011
(புதிய படத்திட்டம்) (பழைய பாடத்திட்டம்)
ஆண்டுகளில் நடந்த தேர்வு வினாக்கள் விளக்கமான விடைகளுடன்

முழுமையான Study – Material + விளக்கமான விரிவுரைகள்

As Per Latest TNPSC Syllabus
வரலாறு, புவியியல், இந்திய விடுதலைப் போரட்டம், அரசியலமைப்பு,

INCLUDED WITH FREE BOOK .

Click Here to Buy