சுரா’ஸ் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அரசு துணைத் தேர்வு வினாத்தாள் – விடைகளுடன் – அக்டோபர் 2016

கணிதவியல்

கணிப்பொறியியல்

இயற்பியல்

பொருளியல்

உயிரியல்