பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல் அரசு துணைத் தேர்வு வினாத்தாள் – விடைகளுடன் – அக்டோபர் 2016

12th Standard Guide Physics Tamil Medium Tamilnadu State Board Syllabus – Buy Now

Model Question Paper Download Now