ஒரிஜினல் வினாத்தாள்கள் விளக்கமான விடைகளுடன்

 இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

 தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் இளைஞர் படைத் தேர்வு (நவம்பர் 2013)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

  இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு (ஜூன் 2012)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

  இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு (ஆகஸ்ட் 2010)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

  இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு (அக்டோபர் 2009)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)

  தீயணைப்பாளர் பணிக்கான தேர்வு (அக்டோபர் 2008)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

  இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு (ஆகஸ்ட் 2008)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

  இரண்டாம் நிலை ஆண் சிறைக்காவலர்கள் தேர்வு (மே 2008)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

  ஆண்/பெண் காவலர் பயிற்சித் தேர்வுகள்

  ஒரிஜினல் வினாத்தாள்கள் விளக்கமான விடைகளுடன்

 இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

 தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் இளைஞர் படைத் தேர்வு (நவம்பர் 2013)

       ஒரிஜினல் வினாத்தாள் (விடைகளுடன்)     

இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண

 ☘ இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர் தேர்வு – பயிற்சித் தேர்வுகள் 1 

 ☘ இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர் தேர்வு – பயிற்சித் தேர்வுகள் 2

 ☘ இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர் தேர்வு – பயிற்சித் தேர்வுகள் 3

 ☘ இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர் தேர்வு – பயிற்சித் தேர்வுகள் 4

 ☘ இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர் தேர்வு – பயிற்சித் தேர்வுகள் 5

 ☘ இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர் தேர்வு – பயிற்சித் தேர்வுகள் 6http://CLICK HERE FOR MORE DETAILS