பொருளடக்கம்

 வினாத்தாள் வடிவமைப்பு  (IV)

  • சார்பு ஆய்வாளர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – மே 2015 (விளக்கமான விடைகளுடன்)
  • சார்பு ஆய்வாளர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – ஜூலை 2010 (சரியான விடைகளுடன்)
  • சார்பு ஆய்வாளர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – மே 2007 (சரியான விடைகளுடன்)

பகுதி – அ    பொது அறிவு

  • பொது அறிவு – விளக்க உரை

* வரலாறு * இந்திய அரசியலமைப்பு * புவியியல்

* பொருளாதாரம் * இயற்பியல் * வேதியியல்

* தாவரவியல் * விலங்கியல் * முக்கியக் குறிப்புகள்

  • பொது அறிவு – கொள்குறி
  • பொதுத் தமிழ்

General English

பகுதி – ஆ    உளவியல்

  • கணிதவியல் (விளக்கமான விடைகளுடன்)
  • உளவியல்

http://CLICK HERE FOR MORE DETAILS