பொருளடக்கம்
❄ TNPSC Gr VII B தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2017,2013 (பொது அறிவு, பொதுத்தமிழ்) (இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)
❄ TNPSC Gr VIII தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள்-2013 (பொது அறிவு, பொதுத்தமிழ்) (இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)
❄ TNPSC Gr I B தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – மார்ச் 2002 (இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)
❄ TNPSC Gr VII B தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2008 (பொது அறிவு, பொதுத்தமிழ்)
❄ TNPSC Gr VII B தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2008(இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)
❄ TNPSC Gr VIII தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2008 (பொது அறிவு, பொதுத்தமிழ்)
❄ TNPSC Gr VIII தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2008 (இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)
❄ TNPSC Gr VIII தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2003 (இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)
❄ TNPSC Gr VIII தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1999 (பொதுத்தமிழ்)
❄ TNPSC Gr VIII ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1999 (பொது அறிவு)
❄ TNPSC Gr VIII தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 1999 (இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும், வைணவமும்)
பொது அறிவு
❀ இந்திய அரசியலமைப்பு (கொள்குறி வினாக்கள்)
❀ வரலாறு (கொள்குறி வினாக்கள்)
❀ புவியியல் (கொள்குறி வினாக்கள்)
❀ அறிவியல் (கொள்குறி வினாக்கள்)
❀ இந்தியப் பொருளாதாரம் மற்றும் வாணிபம் (கொள்குறி வினாக்கள்)
❀ பொது அறிவு & நடப்புக்கால நிகழ்வுகள் (கொள்குறி வினாக்கள்)
திறனறிவுத் தேர்வு
✒ கணிதவியல்
✒ உயத்துணர்தல் மற்றும் புரிதிறன்
பொதுத்தமிழ்
இந்துமத இணைப்பு விளக்கம் & சைவமும் வைணவமும்
வைணவம் – ஓர் உண்மை விளக்கம்
1. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் 2. மந்திரங்கள் 3. முதலாழ்வார்கள் வைபவம் 4. திருமழிசையாழ்வார் வைபவம் 5. ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் வைபவம் 6. மதுரகவியாழ்வார் வைபவம் 7. குலசேகராழ்வார் வைபவம் 8. பெரியாழ்வார் வைபவம் 9. ஸ்ரீஆண்டாள் வைபவம் 10. தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் வைபவம் 11. திருப்பாணாழ்வார் வைபவம் 12. திருமங்கையாழ்வார் வைபவம் 13. ஆசார்ய பரம்பரை 14. ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் வைபவம் 15. உய்யக்கொண்டார் வைபவம் 16. மணக்கால் நம்பி வைபவம் 17. ஸ்ரீஆளவந்தார் வைபவம் 18. ஸ்வாமி எம்பெருமானார் வைபவம் 19. வைணவனின் அகவொழுக்கம் 20. ஆழ்வார்கள் வாழி திருநாமம்
சைவ சமயம் – ஓர் உண்மை விளக்கம்
♚ சைவ சமயம் – முன்னுரை
♚ பண்டையத் தமிழகத்தின் எல்லை
♚ தமிழர்களின் பூர்வீகம்http://CLICK HERE FOR MORE DETAILS