பொருளடக்கம்


∞ RPF/RPSF Syllabus & Scheme of Examination
∞ காவலா்கள் தோ்வு – மாதிாி வினாத்தாள் – 1
∞ காவலா்கள் தோ்வு – மாதிாி வினாத்தாள் – 2
✡ இந்திய வரலாறு
✡ இந்தியப் புவியியல்
✡ அறிவியல்
✡ இந்திய அரசியலமைப்பு
✡ பொளாதாரமும்,வணிகமும்
✡ கணிதவியல்
✡ அறிவுக்கூா்மை பயிற்சி
✡ உய்த்துணா்தல் / புாிதிறன்
✡ பொது அறிவு & நடப்புக்கால நிகழ்வுகள்

2 Model Question papers included.