பொருளடக்கம்

   TNPSC Assistant Medical Officer (Siddha)

☘ Medical Services Recruitment Board (MRB) 

      மாதிரி வினாத்தாள் -1 விடைகளுடன்

Medical Services Recruitment Board (MRB)

      மாதிரி வினாத்தாள் -1 விடைகளுடன்

சித்த மருத்துவம்

☘ தோற்றக்கிரம ஆராய்ச்சியும் மருத்துவ வரலாறும்  – உடல் கூறுகள்

☘ மற்றும் உடல் தத்துவம்

☘ மருத்துவத் தாவரவியல் – உயிர் வேதியியல்

☘ குணப்பாடம்

☘ சித்த மருத்துவம் கூடுதல் வினாக்கள்      http://CLICK HERE FOR MORE DETAILS