பொருளடக்கம்

  • TNPSC சென்னை உயர்நீதிமன்ற பணிகளுக்கான தேர்வு – 2016    ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விளக்கமான விடைகளுடன்
  • TNPSC  சென்னை உயர்நீதிமன்ற பணிகளுக்கான தேர்வு – 2014    ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விளக்கமான விடைகளுடன்

பொது அறிவு

› – அறிவியல் – வரலாறு – இந்திய அரசியலமைப்பு  -புவியியல் – இந்தியப் பொருளாதாரம் மற்றும் வாணிபம் (கொள்குறி வினாக்கள்)

திறனறிவுத் தேர்வு

கணிதவியல்

உயத்துணர்தல் மற்றும் புரிதிறன்   

General English – Grammar

பொதுத்தமிழ் (Tamil Nadu State Syllabus)

General English (Tamil Nadu State Syllabus)

கணிப்பொறியியல்