10 ஆம் வகுப்பு
“செப்டம்பர்
11–ந் தேதி – தமிழ்முதல் தாள்.

12–ந் தேதி– தமிழ் 2–வது தாள்.

14–ந் தேதி – ஆங்கிலம் முதல் தாள்.

15–ந் தேதி – ஆங்கிலம் 2–வது தாள்.

18–ந் தேதி – கணிதம்.

20–ந் தேதி – அறிவியல்.

21–ந் தேதி – விருப்ப மொழிப்பாடம்.

23–ந் தேதி– சமூக அறிவியல்.